Κατηγορίες Νέων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημοσιεύτηκε απο superadmin 02/05/2018 0 Σχόλια Ανακοινώσεις,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

<<EUROLOGIC TRANSPORTS SA>>


Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία EUROLOGIC TRANSPORTS SA σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23.5.2018 και ώρα 18:00 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας που βρίσκεται στην Θέση Βελανιδιά Ασπρόπυργο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

1. Να εγκρίνεται τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2017.
2. Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπλεγμένα της χρήσης 2017 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
3. Να διορίσετε έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για το έτος 2018.
4. Καθορισμό αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου .
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Oι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ως άνω Γενική Συνέλευση οφείλουν , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ,πριν από την ημερομηνία που θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους ,είτε να προσκομίσουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

 

Ασπρόπυργος 2/5/2018

Αφήστε ένα σχόλιο

Eurologic - Transports
Eurologic - Transports
Eurologic - Transports