Κατηγορίες Νέων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δημοσιεύτηκε απο eurologic 06/11/2018 0 Σχόλια Ανακοινώσεις,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της ανώνυμης εταιρείας «EUROLOGIC ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ- ΠΛΥΣΗ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΗΤΩΝ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΕΙΔΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. ΓΕΜΗ: 122574307000

 Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «EUROLOGIC ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ- ΠΛΥΣΗ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΗΤΩΝ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΕΙΔΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη- Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση κατά άρθρο (15) περίπτωση 11 και 13  την 27η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στα ενταύθα γραφεία της εταιρείας, στον Ασπρόπυργο, Θέση Βελανιδιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

«Λήψη αποφάσεως για μερική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού αυτής στο Άρθρο 5, όπως προβλέπουν τα άρθρα 29 παρ 3 και 31 παρ 2 του Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων εταιρειών» και ως ορίζει το Καταστατικό της εταιρείας και κωδικοποίηση του καταστατικού αυτής»

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι’  αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους,  καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει προς τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.


 

Ασπρόπυργο, 7/11/2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Eurologic - Transports
Eurologic - Transports
Eurologic - Transports